Privacy policy

Om een optimale dienstverlening aan u en uw onderneming te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Pierret SA uw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens wenst Pierret SA uw privéleven en uw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.

De huidige privacyverklaring heeft als doel u op een volledige manier te informeren over hoe Pierret SA de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met Pierret SA blijven onveranderd.

 

Identificatie

Hoofdzetel van PIERRET SA met bedrijfsnummer: 0412.081.734 is te:

Adres:

Zone industrielle "Le Cerisier" 10
6890 - Transinne
Belgique
tél: +32 61 655010
fax: +32 61 655011
e-mail: info@pierret.net

Adressen waar er gegevensverwerking is:

Pierret SA: bedrijfsnummer 0412.081.734
Zone industrielle "Le Cerisier" 10
6890 - Transinne
Belgique

Pierret Alu: sectie nummer 2.178.443.618 
Rue des Prés la Mercire 3
6880 - Bertrix
Belgique

Pierret Bois et Bois-Alu: sectie nummer 2.179.919.404 
Rue Gabriel de Moriamé 4
5020 - Malonne
Belgique

Pierret Project: sectie nummer 2.193.919.868
Industriepark 13
9820 - Merelbeke
Belgique

 

 

Wetgeving

Pierret SA verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (https://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0 

Gegevensverwerking

Logischerwijs beschikt Pierret SA over talrijke gegevens van haar klanten, prospecten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden Pierret SA treedt op als gegevensverwerker.
Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

 1. bekomen van gegevens
 2. opslaan van gegevens
 3. bewerken van gegevens
 4. kopiëren van gegevens
 5. doorgeven van gegevens
 6. verwijderen van gegevens

Rechten betrokkenen

Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Pierret SA worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens
 • het recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering ("recht op vergetelheid") 
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing
 • het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft

Iedere persoon heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Pierret SA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart Pierret SA de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.  Er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

Aanstelling van een DPO of Data Protection Officer - Verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de persoonsgegevens en het beleid van Pierret SA aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor uw rechten.
Iedere persoon wiens gegevens verwerkt worden kan zijn persoonsgegevens inzien, kan ze doen rechtzetten of kan ze doen beperken indien gerechtvaardigd.

Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen per e-mail, post of fax te worden overgemaakt aan de DPO en zijn pas geldig na ontvangstbevestiging vanwege de DPO.

Ter validering van de identiteit van de aanvrager dient een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart te worden toegevoegd.

Contact:
Théate Ludovic
dpo@pierret.net
Zone industrielle Le Cerisier 10
6890 Transinne
Belgique

De DPO verzorgt de opleiding en communicatie aangaande de privacywetgeving en controleert diens naleving binnen de onderneming.
De DPO is eveneens het aanspreekpunt voor derden buiten de onderneming in geval van vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming.

Categorieën - Dataregister Extract

Gelieve hieronder een lijst aan te treffen met de categorieën persoonsgegevens die wij na interne audit en actualisering van het dataregister aantreffen in onze systemen. Het aanvragen van offertes, accepteren van opdrachten of het plaatsen van bestellingen leidt automatisch tot de aanvaarding van de verwerking van persoonsgegevens.

                    Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, mailadres, telefoon nummer

Gelieve zich tot de DPO te wenden als u gedetailleerder informatie wenst te bekomen.

Bewaartermijn

Pierret SA houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking. In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd door de DPO.

Back-ups dewelke in onze onderneming gemaakt worden om in geval van technische problemen gegevens te kunnen recupereren, worden voor een periode van maximum 3 jaar bijgehouden op een veilige locatie waartoe enkel de DPO toegang heeft.

Pierret SA kan echter uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met uw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Pierret SA.

Curricula vitae dewelke sollicitanten indienen op papier of op elektronische wijze voor onbepaalde duur doch op veilige locatie en conform degelijke beveiliging bewaard.

Toegang tot gegevens

Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten aan zijn taken. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht. Pierret SA deelt uw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Pierret SA doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

Delen van gegevens

Pierret SA heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken uw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Iedere partij, dat wil zeggen zowel Pierret SA als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving.

Er worden heel concrete maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De actuele lijst met maatregelen is via de DPO te bekomen en kan worden toegelicht op afspraak in onze kantoren. Uit veiligheidsoverweging hebben we besloten om deze IT-security-maatregelen niet op de publieke internetsite te publiceren.

Data-lek noodprocedure

Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling data-lek” is aanwezig in de onderneming en onze medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht. Zij zijn door het GDPR-addendum in hun arbeidscontract gebonden een stipte en correcte aangifte te doen conform de data-lek procedure.
De beveiliging van alle datadragers en transportkanalen binnen de onderneming wordt regelmatig en op professionele wijze beoordeeld door een gespecialiseerd bedrijf.

 

Website

De website(s) van Pierret SA kunnen mogelijks links bevatten die leiden naar derde websites waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Pierret SA raadt daarom aan om aandachtig hun privacy beleid te lezen om na te gaan hoe die uw privéleven beschermen.

Pierret SA wenst de bezoekers te informeren over het gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van iedere bezoeker van de website. Ze bevatten bepaalde informatie over zoekvoorkeuren zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, anderen zijn vaak van belang voor het goed functioneren van de website. Bij het openen van de website van Pierret SA zult u onderaan een melding verkrijgen waarbij u de keuze krijgt om cookies al dan niet te activeren. Wanneer de cookies worden uitgeschakeld is het mogelijk dat de website niet naar behoren functioneert.

We refereren naar de website “Cookie Policy” voor meer technische details aangaande de werking en soorten cookies die worden gebruikt.

Cookies

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt Pierret gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren. In dat geval maken we u er attent op dat bepaalde onderdelen van onze websites niet naar behoren kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden. 

Indien u uw cookie-instellingen niet wijzigt en u opteert om ‘verder te gaan’, dan gaat Pierret ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

Hoe is een cookie bestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

 • de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft
 • er wordt een vervaldatum meegegeven
 • een unieke cijfercode

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

Wat is een ‘Session cookie’?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

Wat is een ‘Permanente cookie’?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. Pierret gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om mee te kunnen discussiëren op onze blogs. Pierret maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u wenst in te loggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen wij op een veilige manier uw identiteit controleren om zo toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die u achterliet.

Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. Pierret maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

Wat zijn ‘Performantie cookies’?

Pierret maakt gebruik van ‘Performantie cookies’ om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

Wat zijn ‘Third Party cookies’?

Dat zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de websites van Pierret vermeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde. Bij het gebruik van third partie cookies beschikt noch Pierret, beschikken noch de adverteerders (derden) over uw persoonlijke gegevens.

Wat is ‘Embedded content’?

Pierret kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. Pierret adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingent aan te passen.

Onderstaande website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u wegwijs te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: https://www.aboutcookies.org/

 

Privacycommissie

Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be)

 

Revisie

Datum laatste revisie : 05 juni 2018